Värdegrunden


Styrdokument på Förskolan Kalinan

 • Lpfö (98/10)
 • Skollagen (2010:800)
 • Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
 • Sekretesslagen
 • FN barnkonvention

Lpfö 98/10

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.” Lpfö 98

Vi på Förskolan Kalinan strävar mot att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
  situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till
  olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av
  social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
  trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Besök skolverkets hemsida för mer information